ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„MASTERCARD FREQUENT FLYER“

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР И СРОК НА КАМПАНИЯТА:

Кампанията „MASTERCARD FREQUENT FLYER“ (накратко „Промоцията“, „Кампанията“, „Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „БУКЛАВЪР“ ЕООД с ЕИК 205384592, със седалище и адрес на управление в гр. гр. Пловдив, п.к. 4004, р-н Южен, бул./ул. бул. "Александър Стамболийски" № 9 („Организатор”, „Booklover”).

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционална кампания за покупка на книги през платформата Booktrips „MASTERCARD FREQUENT FLYER““ и уреждат отношенията между „Организатора“ и лицата, участници в Кампанията.

1.1. Организатор на Кампанията

Организатор на Кампанията е „БУКЛАВЪР“ ЕООД с ЕИК 205384592, със седалище и адрес на управление в гр. гр. Пловдив, п.к. 4004, р-н Южен, бул./ул. бул. "Александър Стамболийски" № 9 („Booklover”).

Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”), осигуряващо наградния фонд.[1] 

Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

 1.2. Промоцията се провежда в периода от 00:00 ч. на 30.11.2020 г. до 23:59 ч. на 29.11.2021 г[2] . или до изчерпване на наградния фонд фонд. („Период на провеждане“). 

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите правила („Правилата“).

РАЗДЕЛ 2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Участник се нарича всяко физическо лице, което е закупило книга през платформата Booktrips на интернет страница http://booktrips.bg/ и е заплатило книгата с дебитна или кредитна карта Mastercard.

2.2. Печеливш е онзи Участник, който закупувайки книги е събрал определен брой страници съгласно 5.2. от настоящите Правила

2.3. Събиране на страници – със всяко закупуване на книги, направено през платформата Booktrips, с карта Маstercard, участникът придобива определен брой виртуални страници.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

3.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.

3.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на https://booklover.bg/ .

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта https://booklover.bg/ .

3.4. В случай, че Участник, не е съгласен с Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1.  В Промоционалната кампания участва всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. Право да участват в Промоционалната кампания имат всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Мastercard – кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, обвързано с осъществяване на покупка през платформата Booktrips на сайта http://booktrips.bg/ , която платформа препраща към онлайн-магазина Booklover.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. В Кампанията участва всеки притежател на карта Mastercard[3] , който е закупил книга от онлайн магазина Booklover и е извършил покупка с картата Matercard от https://booklover.bg/.

В кампанията участва всеки притежател на карта Mastercard, който е направил регистрация в уебсайта https://booklover.bg/ и е извършил покупка с картата Mastercard от онлайн магазина Booklover.

5.1.1. С всяка поръчка на книга през Booklover, заплатена с Mastercard, участникът събира определен брой виртуални страници[4] .

5.1.2. Със всяка следваща поръчка на книга в Booklover, заплатена с Mastercard, броят на събраните страници се натрупва, като се добавят броя на страниците посочени в описанието на закупената книга.[5] 

5.2. При достигане на определен брой събрани виртуални страници, участникът печели награда, както следва:

5.2.1. При събрани 1000 виртуални страници, участникът печели награда Бележник Booktrips.

5.2.2. При събрани 2000 виртуални страници, участникът печели награда Чаша Booktrips.

5.2.3. При събрани 5000 виртуални страници, участникът печели ваучер за книга по избор за 25 лв.

5.2.4. При събрани 10 000 виртуални страници, участникът печели ръчно изработена подвързия за книга на Booktrips.

5.2.5. При събрани 15 000 виртуални страници, участникът печели Книга с автограф от любим автор или дизайнерска нощна лампа.

5.2.6. При събрани 20 000 виртуални страници, участникът печели Сребърна карта Booktrips, която му дава постоянна минимална отстъпка от 15% за всички артикули на сайта, както и му се дава достъп до секция на сайта с артикули, специално подбрани за притежалите на Сребърна и Златна карта.

5.2.6.1. Отстъпката по 5.2.6. не се комбинира с други отстъпки. Важи по-високата от двете отстъпки.

5.2.7. При събрани 30 000 виртуални страници, участникът печели Златна карта Booktrips, която му дава постоянна минимална отстъпка от 20% за всички артикули на сайта, достъп до секция на сайта с артикули, специално подбрани за притежалите на Сребърна и Златна карта, както и достъп до събития, специално организирани за притежателите на златна карта.

5.2.7.1. Отстъпката по 5.2.7. не се комбинира с други отстъпки. Важи по-високата от двете отстъпки.

5.3. Отговорно да се свърже със спечелилите и да уточни детайли, свързани с наградите е „БУКЛАВЪР“ ЕООД с ЕИК 205384592, със седалище и адрес на управление в гр. гр. Пловдив, п.к. 4004, р-н Южен, бул./ул. бул. "Александър Стамболийски" № 9.

5.3.1 Booklover се свързва със спечелилите участници посредством електронна поща.

5.4. Наградата се изпраща от Организатора по куриер на предоставени от печелившия участник данни за доставка при последната поръчка направена на www.booklover.bg при достигане на определния брой страници.

5.4.1. Организаторът изпраща наградата в 10-дневен срок от деня, в който е получил данни за изпращане на наградата чрез куриерска услуга.

5.5. Съгласно чл. 13, ал. 1 т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), награди на стойност над 100,00 лв. са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

5.6. В Промоционалната кампания се предоставят награди с пазарна стойност под 100 лв. с ДДС.

РАЗДЕЛ 6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: https://booklover.bg/ през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

6.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила от оповестяването им на сайта https://booklover.bg/.

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6.3. Организаторът и/или Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от тях причини.

6.4. Организаторът и/или Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Промоцията, в случай че същите не са по вина на Организатора и/или Маstercard.

6.5. Организаторът и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение за неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

6.6. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, комисионни и др. подобни за използване на банковите карти Mastercard от съответната банкова или финансова институция, картоиздател на съответната карта Mastercard.

6.7. Mastercard не носи отговорност за предлаганите в платформата Booktrips и на интернет страницата https://booklover.bg/ стоки, включително за тяхното качество, нито за осъществяване на покупките на посочената страница, за техническата изправност на електронния магазин  https://booklover.bg/ или възможността за реализиране на онлайн плащания с кредитни или дебитни карти Mastercard. Посещението на интернет страницата  https://booklover.bg/ , осъществяване на онлайн покупки на посочената страница, процедурите по рекламация и др. подобни, се регламентират от Организатора и са публикувани на https://booklover.bg/ .

РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

7.1. Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

7.2. Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София по законите на Република България.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Обработване на лични данни от страна на Организатора:

Администратор на лични данни е Booklover, който обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържат в Общите условия на страницата на https://booklover.bg/ и в Политиката за защита на личните данни, намираща се на същата интернет страница[6]  - https://booklover.bg/home/p/24833-политика-за-личните-данни.

8.2. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на участници в Кампанията по повод осъществяване на същата.